Aanmeldprocedure

Wanneer kun je aanmelden?

Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/of ondersteuning vanuit een van de instellingen. Binnen cluster 2 zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor leerlingen met een auditieve en/of taalontwikkelingsstoornis. Afhankelijk van de ernst van de stoornis en hulpvraag van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing op één van de cluster 2 scholen (een onderwijsarrangement) of voor een ondersteuningsarrangement ten behoeve van ambulante begeleiding op de reguliere basisschool. Een leerling behoort tot de doelgroep van onze instelling als:

  • de reguliere school (meer) specifieke expertise nodig heeft dan wat zij zelf kan bieden om aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen (ondersteuningsvraag) én
  • de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie én
  • de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft of auditieve problemen (de ernstmaat)

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze trajectbegeleider:

Viola Laan (v.laan@viertaal.nl) (020 – 346 02 30)

Nuttige documenten:

Aanmeld- en toestemmingsformulier

Locatie waar je kunt aanmelden

Amsterdam

Ambulante dienst - Amsterdam PO

Aan de school is ook een ambulante dienst verbonden. Deze verzorgt begeleiding voor kinderen met communicatieve en/of auditieve beperkingen in het regulier basisonderwijs. De begeleiding is gericht op de leerkracht, leerling, ouders en school.

De dienst wordt gevormd door een gespecialiseerd team van ambulant begeleiders, ondersteunende logopedisten, een orthopedagoog, administratie en een teamleider.

Alle informatie over de ambulante begeleiding vindt u op onze website.

Ambulante Dienst PO Amsterdam

Alles wat je moet weten over ons onderwijsarrangement

Onderwijsarrangement

Wanneer uit de ernst van de stoornis en de hulpvraag van de school blijkt dat het basisonderwijs met ambulante ondersteuning niet voldoende ondersteuning kan bieden, kan gekozen worden voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (SO).

Commissie van Onderzoek

Uit de gegevens moet blijken dat deze aanvraag voldoet aan de ernstmaat van de criteria. Via het trajectbureau wordt dan een aanvraag bij de commissie van onderzoek (CvO) ingezet. Wanneer aan een leerling een intensief onderwijsarrangement voor ons onderwijs is toegekend, is deze toelaatbaar op de Professor Burgerschooll. Ouders kunnen de leerling dan formeel aanmelden bij onze school. Bij plaatsing worden ouders uitgenodigd voor de inschrijving en kunnen ze met de teamleider en/of intern begeleider kennismaken en de plaatsingsmogelijkheid en de datum van de eerste schooldag bespreken.

Positief advies

Bij een positief advies van de CvO wordt een beschikking van maximaal 4 jaar afgegeven. Jaarlijks wordt op de school geëvalueerd en gekeken of de leerling nog gebaat is bij dit type onderwijs. Hierna kan worden besloten om het intensieve aanbod voor te zetten of kan een verwijzing naar een andere vorm van primair onderwijs (BaO, SBO, SO). Afhankelijk van de ernstmaat van de stoornis kan nog ambulante begeleiding worden ingezet.

Wanneer een leerling met cluster 2 onderwijsbehoefte van onze school wordt teruggeplaatst naar het regulier onderwijs vindt gedurende een korte periode ambulante begeleiding plaats. In deze periode wordt gekeken welke onderwijsbehoefte er bij de leerling in de nieuwe schoolsetting is en welke ondersteuningsbehoefte de basisschool heeft.

Als de leerling geplaatst wordt op de Alexander Roozendaalschool/ Burgerschool biedt de gemeente Amsterdam ouders/ verzorgers soms de mogelijkheid om kosten voor het vervoer van hun kind tussen huis en school vergoed te krijgen. De organisatie van deze voorziening is centraal geregeld bij Team Leerlingenvervoer van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO).