Missie en visie

Onze idealen op Professor Burgerschool…een “excellente school”! (Herziene) missie en visie van de PBS 2021-2024

De Professor Burgerschool biedt openbaar (speciaal) onderwijs aan slechthorende leerlingen van 2,5 tot 13 jaar (cluster 2). De school is in Amsterdam en werkt nauw samen met de Alexander Roozendaalschool (voor leerlingen met een taalontwikkelstoornis) en is onderdeel van Stichting VierTaal (www.stichtingviertaal.nl). In 2016 en in 2020 heeft de school het predicaat “excellent” behaald.

Missie
Hier staan wij voor!

“Gelijke kansen door verschil te maken!”

Wij zijn een school waarin de unieke talenten van iedere leerling wordt herkend en ontwikkeld zodat de kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’. Ons streven is dat onze leerlingen de school verlaten als zelfbewuste, integere jonge mensen die met vertrouwen nieuwe uitdagingen aan durven te gaan en keuzes durven te maken. Door gewaagde en passende doelen aan de leerlingen en onszelf te stellen voorzien wij in eigentijds, stimulerend en bovenal toekomstgericht onderwijs. Het doel hierbij is het geven van goed, modern en uitdagend onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd respect en het feit dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op school. Wij werken waarde gestuurd.

Onze kernwaarden zijn:
– We hebben vertrouwen in elkaar en elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten,
– We zijn verantwoordelijk met elkaar voor het grote geheel, maar ook als individu voor je eigen ontwikkeling,
– We laten vakmanschap zien. Wij verwachten de hoogste inzet en kwaliteit van onszelf, zodat we die ook van onze leerlingen kunnen vragen.

Het is onze primaire taak als school om iedere leerling zoveel mogelijk kennis te laten opdoen. Er is dan ook veel aandacht voor vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie en is onze voertaal gesproken Nederlands met Ondersteunende gebaren. Daarnaast stimuleren wij de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Psycho-educatie ten
aanzien van het eigen en andermans gehoorverlies en communicatiebehoefte is tevens een vast onderdeel van ons onderwijs. Wij beschrijven en evalueren samen met ouders, periodiek de ontwikkeling van de leerlingen met daarbij de mogelijkheid om uit te stromen naar het reguliere onderwijs. Hierbij gaan wij uit van het principe ‘thuis nabij, speciaal als het moet’.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen mede eigenaar zijn van hun leerproces, hierbij staan het portfolio en de talentgesprekken centraal. Door naar de leerlingen te luisteren en ze te laten nadenken over dat wat zij nodig hebben om tot leren te komen, zal hun zelfkennis en reflectief vermogen groeien. Wij geloven in het vergroten van de intrinsieke motivatie zodat
het leren op gang komt.

Visie
Hier gaan wij voor!

Onderwijskundige pijlers voor de Professor Burgerschool:

Toekomstgericht onderwijs
Wij willen onderwijs bieden die relevant is voor onze leerlingen nu, maar zeker ook in de toekomst. De wereld is continu in beweging. Daarom vinden wij het op de Professor Burgerschool ook belangrijk dat wij ook in beweging blijven en met de huidige ontwikkelingen meegaan, mits dat ons onderwijs verbetert.
Wij hebben op de Professor Burgerschool een ontdeklab waar de kinderen kunnen leren programmeren, certificaten digitale geletterdheid kunnen behalen, en gebruik kunnen maken van een vinylsnijder en een 3D printer. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen betekenisvol leren, maken wij graag verbinding met de buurt en andere scholen. Wij delen onze kennis met scholen in de buurt, maar ook met bedrijven en instellingen.

Eigenaarschap
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen straks in staat zijn om zelf richting te geven aan hun leven. Daarom maken we hen op school al snel mede-eigenaar van hun leerproces. Het voeren van gesprekken met kinderen over hun eigen doelen en motivatie, het aanbieden van verschillende manieren om lesstof te verwerken en ruimte geven tot het maken van keuzes zijn hier onderdeel van. Dit doen wij bijvoorbeeld door het werken met een databord in de groep, leerling portfolio, door leerling geleid oudergesprek, door leerling geleid groepsgesprek en eigen lesstof planning.

Talentontwikkeling
Wij zorgen ervoor dat de leerlingen hun eigen talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Op de Professor Burgerschool werken teamleden die gecertificeerd kindertalentenfluisteraar zijn. Een talentenfluisteraar voert talentgesprekken met de leerlingen. Op deze wijze krijgen leerlingen inzicht in waar hun kracht ligt, waar zij energie van krijgen en wat de tijd doet vliegen. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, geeft hen meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen. Wij hebben het doel deze inzichtelijk voor de leerlingen te maken, zodat ze een positief onderdeel van het leerproces worden. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor karaktervolle burgers ontstaan die zich actief ontwikkelen. Wij zorgen voor een zeer divers en wisselend onderwijsaanbod. Hierdoor krijgt iedere leerling de kans om te stralen en ontstaat een evenwichtige verdeling voor leren met ‘hoofd, hart en handen’.

Educatief partnerschap
Wij geloven in de kracht van een goede samenwerking met ouders en de positieve invloed die deze heeft op het leren van onze leerlingen. Ons team zet zich dan ook actief in op educatief partnerschap. Wij gaan in gesprek met ouders om zoveel mogelijk samen te werken aan de ontwikkeling en het leren van onze leerlingen. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, worden geïnformeerd over wat we doen in de groep, en worden uitgenodigd bij diverse activiteiten in de school.

Het bovenstaande beschrijft onze manier om vorm te geven aan ons streven de leerlingen zelfredzaam te laten zijn in de wereld van morgen. Wanneer een leerling bij ons op school in staat is de juiste keuzes te maken, een bijdrage te leveren aan de maatschappij en hierin samen te werken en te leren met en van anderen geeft dat een mooie basis voor een goede toekomst.

Professor Burgerschool en innovatie

Innovatie is een belangrijk onderdeel van het gesprek dat wij voeren met elkaar en onze samenwerkende partners. Eigenaarschap vinden we daarbij belangrijk. We werken van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Zie onze praatplaat!

Praatplaat Professor Burgerschool en innovatie

Strategisch Instellingsplan

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. Het Strategisch Instellingsplan van VierTaal heeft een belangrijke functie in de gezamenlijke identiteit van de scholen en diensten die vallen onder de stichting.

Kijk op VierTaal.nl voor het Strategisch InstellingsPlan