Kwaliteitskaart ouders - heropening school

Uitleg

Beste ouder,

Hieronder vindt u de kwaliteitskaart voor het opengaan van onze school.

Tekst voorlezen?
Klik op het luidspreker icoon rechts bovenaan deze pagina.

Tekst vertalen?

1. Selecteer de tekst die u wilt laten vertalen
2. Klik 3 keer op de tekst
3. Kies vertalen
4. Kies de taal van uw keuze
5. Lees de tekst of klik links bovenin op de ‘play-knop’ voor voorlezen.

Doel

Deze kaart heeft als doel een richtlijn te bieden voor de wijze waarop wij naar school gaan ten tijde van een actief coronavirus (COVID-19) waaronder de Britse variant, zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. Leerlingen zijn daarom zoveel mogelijk in de eigen klas met de eigen klasgenootjes en klassenteam*. We beperken het contact met andere klassen tot max 1 andere groep en enkel tijdens het buitenspelen.

* Op de Professor Burgerschool beperken we ons tot stamgroep en instructiegroep. 

* Op de Alexander Roozendaalschool gaan we uit van de eigen klas/groep

Uitgangspunten bij herschrijven kwaliteitskaart heropening van de school:

 • De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken. 
 • De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen. 
 • Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. 

De invulling van de kwaliteitskaart is gebaseerd op:

 • RIVM richtlijnen en servicedocument OCW
 • Protocol PO-raad S(B)O van 6-2-2021
 • adviezen van hygiëne deskundige GGD
 • afspraken op bestuursniveau
 • afspraken op regio/schoolniveau

In de keuzes nemen wij mee dat:

 • er (on)mogelijkheden zijn bij het leerlingenvervoer 
 • we een regionale taak hebben voor een kwetsbare populatie leerlingen

Organisatie van het onderwijs en contacten met ouders

Hoeveel dagen/uren op school?

Alle scholen zijn volledig open en we draaien ons volledige normale rooster met passende maatregelen als het gaat om 1,5 meter afstand tussen volwassenen en hygiëne in en rond de school.

Maandag van 8.30 tot 14.00 uur

Dinsdag van 8.30 tot 14.00 uur

Woensdag van 8.30 tot 14.00 uur

Donderdag van 8.30 tot 14.00uur

Vrijdag van  8.30 tot 14.00 uur

Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. De school is open, tenzij… 

 • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of 
 • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat te veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. 
 • Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand. Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.

Studiedagen februari en maart 

De studiedag van 16 februari kan niet meer worden geannuleerd in verband met een planning en inzet van externen en gaat dus gewoon door. Leerlingen zijn dan vrij. De studiedag in maart gaat niet door. De leerlingen komen dan gewoon naar school. 

Voorjaarsvakantie

De vakantie gaat zoals gepland door en is van 20 t/m 28 februari. Leerlingen en personeel zijn vrij. 

Onderwijs op Afstand

Alle leerlingen worden op school verwacht en fysiek onderwijs is de norm. Onderwijs op afstand wordt alleen gegeven in uitzonderlijke situaties. Er wordt incidenteel wel onderwijs op afstand geboden, als:

 • de leerkracht meer dan 3 dagen ziek is en niet intern niet vervangen kan worden, leerlingen zijn dan thuis;
 • de leerling meer dan 3 dagen niet naar school kan komen ivm ziekteverschijnselen/besmetting bij zichzelf of een gezinslid (quarantaine op advies van de GGD); 
 • de leerling zelf tot de risicogroep behoort en de behandelend arts aangeeft dat de leerling niet naar school mag komen. 

Er wordt geen onderwijs op afstand gegeven als de leerling ongeoorloofd afwezig is, omdat hij/zij bv thuis wordt gehouden vanuit angst of wanneer men door een reis naar het buitenland in quarantaine moet. De school is dan verplicht een melding te doen bij de  leerplicht. 

Er wordt ook geen onderwijs op afstand geboden als de leerlingen niet getest is op dag 5 van de quarantaine plicht en de leerling daarom 10 dagen thuis moet blijven. Onderwijs op afstand stopt na reguliere quarantaine plicht na dag 5, omdat de leerkracht dan in principe weer op school fysiek les geeft.

Inrichting van de lokalen en onderling contact

Voor de inrichting van de lokalen houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM als het gaat om afstand houden:

Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar we beperken de beweging en wisselende contacten op een dag, er is zo min mogelijk wisseling tussen de klassen/units; 

 • In groep 7-8 zitten de kinderen dagelijks in dezelfde tweetallen bij elkaar. Tussen de tweetallen zorgen voor zoveel mogelijk afstand tussen de tafels. De ouders van groep 7-8 vragen wij dringend om hun kind te voorzien voor een mondkapjes op de gang. Dit is geen verplichting. 
 • In groep 3-6 zitten de kinderen in vaste groepen van maximaal 4 leerlingen. Tussen de groepjes zorgen voor zoveel mogelijk afstand tussen de tafels. 
 • In groep 0-1-2 werken we niet in groepjes. 
 • Leerlingen en medewerkers onderling, bewaren zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Wanneer een medewerker >28 weken zwanger is houdt zij wel 1,5 meter tot de leerling. Leerkrachten van groep 6-7-8 mogen als zij dat willen een faceshield dragen tijdens de les. Dit is een advies, niet verplicht. In de lagere groepen is dit niet nodig, maar mag wel op individueel verzoek.  
 • Medewerkers onderling, bewaren altijd 1,5 meter afstand en werken altijd gescheiden enkel in hun eigen klassenteam. (leerkracht, onderwijsondersteuner en logopediste) Andere collega’s zoals IB en gedragsdeskundigen zijn zo min mogelijk in de klassen en alleen op afspraak. Overleg en de briefing doen we online. 

Verzoek aan ouders

 • Doet u uw kinderen kleding aan die zoveel mogelijk zelfstandig uit en aan kan worden gedaan?
 • Wilt u eten en drinken meegeven dat zelf makkelijk genuttigd kan worden? Bv. schoongemaakt fruit en bekers die de leerlingen zoveel mogelijk zelf open kunnen maken. 

Pauzes en buitenspelen

De reguliere pauzetijden voor leerlingen en personeel worden zoveel als mogelijk gehandhaafd. Waarbij ook 1,5 meter afstand tussen medewerkers moet worden gehandhaafd. 

 • Klassen spelen met maximaal 1 andere klas buiten en dit is altijd dezelfde klas. De klassen verdelen zich zoveel mogelijk over het plein. Bij het naar buiten gaan is er binnen geen contact met kinderen in een andere groep. We gaan verspreid naar buiten en zoveel als mogelijk via de eigen ingang op een aparte plek op het plein. 

Ouders in de school

Ouders zijn bij het halen en brengen helaas niet welkom in de school en zetten hun kind af bij het hek van het plein. Het verzoek aan hen om bij het halen en brengen een mondkapje te dragen. Een bezoek aan de school door anderen dan leerlingen en medewerkers mag alleen als het noodzakelijk is. Ouders zijn welkom op afspraak en houden zich tijdens het bezoek aan de school aan de maatregelen. Op de eerste schooldag van een kind mogen nieuwe ouders wel even kort mee naar binnen.

Bij binnenkomst wordt er bij de bezoeker een gezondheidscheck gedaan, gegevens geregistreerd, verzocht de handen te desinfecteren en is het verplicht een mondkapje te dragen. 

Buschauffeurs

Buschauffeurs zijn niet welkom in de school. Zij blijven te allen tijde bij het halen en brengen in/bij de bus. Buschauffeurs mogen ook niet de school in voor het gebruik maken van het toilet. 

Leerlingenvervoer

De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor de kinderen in het speciaal (basis) onderwijs op de reguliere wijze. De koepelorganisatie voor het Bedrijfs Personenvervoer heeft haar eigen Coronaprotocol leerlingenvervoer. Ouders moeten zelf afstemmen over de afspraken en maatregelen rondom het vervoer met de vervoersmaatschappij. School is hier in slechts een “partner”. 

Wanneer een andere leerling in het busje positief is getest op corona, geldt voor alle leerlingen (en de chauffeur) een quarantaine plicht van minstens 5 dagen. We zien hierin afhankelijk van de communicatie van ouders, busvervoer en de GGD. 

Externen in de school

Externen zijn op afspraak welkom in de school en alleen als het noodzakelijk is. Alle bezoekers (incl ouders) registreren naam en telefoonnummer op een registratieformulier bij de ingang en worden bevraagd aan de hand van een gezondheidscheck. Zij desinfecteren de handen en worden verplicht een mondkapje te dragen. 

 • Vaste externen zoals onze fysio’s en Kentalis zorg mogen de school wel in en houden zich aan de geldende maatregelen in de school. Teamleiders stemmen dit met de betreffende personen af. Bij elk bezoek noteren zij naam en nummer op het registratieformulier, worden bevraagd op de gezondheid en dragen een mondkapje. 
 • Vaste vervangers zoals vanuit de organisatie Lukida, zijn welkom in de school en houden zich aan de geldende maatregelen. Bij elk bezoek noteren zij naam en nummer op het registratieformulier, worden bevraagd op de gezondheid en dragen een mondkapje. 
 • Stagiaires zijn welkom in de school. Zij moeten zich houden aan de maatregelen in en om de school. Bij elk bezoek noteren zij naam en nummer op het registratieformulier en dragen een mondkapje. 

Onderwijsinhoud

Wij bieden ons reguliere rooster en onderwijsinhoudelijke lesaanbod.

Vaklessen

 • Muziek en beeldende vorming vindt plaats in het specifieke lokaal wat daarvoor bestemd is. In overleg met de TL kan het ook zo zijn dat de vakles in het eigen klaslokaal gegeven wordt, of via Meet of met de webcam vanuit het vaklokaal.
 • De gymlessen vinden in de gymzaal plaats. Bij mooi weer kan er gekozen worden om buiten te gymmen. We kleden om in de kleedkamer of in de klas. We douchen niet na de gymles.  

Logopedie

 • De logopediste volgt weer het reguliere programma en aanbod, afgestemd met de leerkracht. Zowel de taallessen in de klas als de individuele behandeling/ in kleine groepjes en onderzoeken kunnen direct worden opgestart. 
 • Op elke locatie zijn schermen beschikbaar die bij mondmotorische oefeningen kunnen worden ingezet als extra bescherming. (niet verplicht)
 • Logopedisten ARS beperken het bezoek aan verschillende klassen op een dag zoveel als mogelijk. We gaan uit van een klas bezoeken/behandelen per dag. Groepslessen worden als dat kan zoveel mogelijk online aangeboden. 
 • Logopedisten PBS koppelt de logopedisten aan een vast klassenteam/unit en de taalkringen zijn niet in de klas, maar online. 

Gedragsdeskundige

 • De reguliere werkzaamheden van de gedragsdeskundigen kunnen voortgang krijgen. 

Achterwacht

 

 • Teamleiders zijn op hun reguliere werkdagen aanwezig op de locaties
 • Er is op elke locatie altijd achterwacht aanwezig voor wanneer leerlingen een time out nodig hebben (IB, GDG en TL verdelen deze taak in een rooster opgesteld door de teamleider)

 

 • Aanraken van leerlingen op directe wijze wordt alleen in uiterste gevallen gedaan. Wanneer leerlingen gedrag laten zien waarbij de leerkracht de leerling meer dan eens moet aanraken gaan we in overleg met ouders om het kind thuis te houden en bieden we onderwijs op afstand.

Contact met ouders over de voortgang

 • Oudercontacten vinden zoveel mogelijk plaats via de telefoon of hangout.
 • Het bespreken van het OPP kan ook via de telefoon of hangout worden gedaan. Het OPP wordt op papier meegegeven aan de leerling, met medeweten van de ouder en het verzoek deze (na toelichting) ondertekend mee terug te geven. 
 • Als er ouders zijn waarmee op afstand/digitaal zeer moeizaam een gesprek gevoerd kan worden, raden we altijd aan een afspraak op school te maken.  
 • Voor belangrijke gesprekken en MDO’s zijn ouders welkom in de school.

Monitoren voortgang leerlingen 

We monitoren de voortgang van onze leerling op reguliere wijze via observaties, toetsen en beschrijven de voortgang in het OPP. Binnen 4 weken na de opening van de school worden de CITO-toetsen van januari afgenomen en geanalyseerd. en opbrengsten meegenomen in de analyses. Onderwijsaanbod wordt aangepast waar nodig. In de eerste weken is er specifieke aandacht voor het welbevinden van de leerlingen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. We gebruiken hier de voor de leerlingen en personeel bekende aanpak. Er is hierover ook contact met ouders. 

Uitjes/activiteiten buiten de school

We doen tot nadere order geen excursies buiten school. We gaan niet met het OV, op stap in de wijk of met ouders op pad

Gezondheid en hygiënemaatregelen in de school

Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, gaan we zoveel mogelijk uit de weg. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met leerlingen en houden onderling ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar. 

Wanneer mogen leerlingen wel/niet naar school komen?

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts

zonder koorts of benauwdheid. We verzoeken ouders dan de huisarts om een verklaring te vragen en deze te delen met school. 

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind ernstige verkoudheidsklachten heeft (zoals constante loopneus,

neusverkoudheid, veelvuldig niezen en keelpijn);

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of

benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest;

 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het

testresultaat;

 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-

19 infectie;  Dit kan in de privésituatie zijn of wanneer er een kind in de klas of in het busvervoer positief is getest op corona.*

 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die

passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt:

iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve

testuitslag heeft;

 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-

19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het

kind daarna weer naar school.

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als

het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds

dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.

Bij een besmetting voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en- uitbraakonderzoek-kinderen 5 dagen na het laatste contact en na een negatieve testuitslag mag het kind weer naar school. Ouders moeten de bevestiging van de uitslag delen met de leerkracht als bewijs.  Willen ouders hun kind niet laten testen, is dat niet verplicht. De quarantaine periode wordt dan met 5 dagen verlengd. Na 10 dagen mag de leerling weer naar school komen.  Dag 6 t/m 10 kunnen we geen onderwijs op afstand bieden omdat de leerkracht dan naar verwachting weer voor de klas staat. 

Wanneer een andere leerling in het busvervoer positief is getest op corona, geldt voor alle leerlingen in het busje (en de chauffeur) een quarantaine plicht van minstens 5 dagen. Na een negatieve test kan de leerling weer op dag 6 naar school komen. In de afstemming hierover zijn we deels afhankelijk van ouders, vervoersbedrijf en GGD contactonderzoek. 

Aan leerlingen die langdurig niet naar school mogen komen ivm klachten, positieve test of vanuit contactonderzoek bieden we in overleg onderwijs op afstand. Wanneer het een quarantaine plicht van 5 dagen betreft door besmetting in de klas bieden we direct 5 dagen onderwijs op afstand. 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus,

neusverkoudheid, niezen en keelpijn),

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als

er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het

kind anderszins ernstig ziek is,

 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Het testen van kinderen is een advies vanuit de overheid en een keuze van ouders. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-

kinderen.

We registreren alle leerlingen die afwezig zijn ivm quarantaine en/of besmetting of ongeoorloofd vanuit bv angst. 

Bezoek aan het buitenland en quarantaineplicht voor kinderen t/m 12 jaar

Als kinderen tijdens de schoolsluiting naar het buitenland zijn geweest of dat in de voorjaarsvakantie gaan geldt een qarauantaineplicht van 5 dagen. Leerlingen mogen pas naar school als er op dag 5 een negatieve test is gedaan, anders is de quarantaineplicht 10 dagen. We bieden geen onderwijs op afstand en melden leerlingen bij de leerplicht ivm ongeoorloofd verzuim (negatief reisadvies). 

Positieve test op Corona bij leerling of iemand uit het huishouden

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Bij een corona besmetting in het huishouden waarbij het gaat om ouders en men na de vastgestelde besmetting thuis blijft wonen (in direct contact blijft) geldt een quarantaine plicht van 10 dagen, minimaal 1 week nadat de klachten bij de besmette persoon zijn begonnen en diegene 24 uur klachtenvrij is. 

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen getest worden en dit wordt bij corona achtige klachten wel dringend geadviseerd (geen verplichting). Dit wordt gedaan bij de GGD op afspraak gemaakt door ouders. Voor alle kinderen geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. 

Testen mag in dat geval uiteraard altijd, maar is geen dringend advies. Bij duidelijke corona gerelateerde klachten is het wel een dringend advies. Dit geldt als de leerling ook koorts heeft en benauwd of anderszins ernstig ziek is, als uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van een uitbraak onderzoek (op advies van GGD)           

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. We volgen altijd de adviezen van de GGD.

 • Signaleer je dat een leerling op school klachten heeft die bij het coronavirus horen zoals koorts en/of benauwdheid en/of ernstige keelpijn, dan richt je je tot de BHV-er en teamleider op de locatie en stem je samen af. Indien nodig worden ouders gebeld met het verzoek de leerling direct op te halen. Tot die tijd zal de leerling, met behoud van welbevinden, worden afgezonderd van de groep in een aparte ruimte met toezicht. Daar wacht de medewerker totdat de leerling wordt opgehaald. 
 • Signaleer je dat er iemand uit het gezin ernstige klachten heeft die bij het coronavirus horen, dan gelden dezelfde maatregelen als wanneer de leerling zelf klachten vertoont. 

Bij een positief geteste leerling in de klas gelden de volgende stappen:

 • Teamleider en regiodirecteur worden direct geïnformeerd en stemmen af met het klassenteam (en ev vakdocenten en anderen contacten van de klas) en GGD. 
 • Ouders worden vervolgens direct geïnformeerd door de teamleider/regiodirecteur. 
 • Leerlingen uit dezelfde klas zijn, vanaf de eerstvolgende dag, 5 dagen niet meer welkom op school en moeten in thuis quarantaine. 
 • We schakelen direct (uiterlijk op dag 2) over op onderwijs op afstand, al dan niet met inzet van devices (opgehaald door ouders op school als nodig).Instructies voor ouders volgen via de leerkracht. 
 • Leerlingen zijn na 5 dagen welkom op school, als er een negatieve testuitslag bekend is. Ouders vragen de test zelf aan. Ouders moeten de bevestiging van de uitslag delen met de leerkracht als bewijs.  
 • Leerlingen waarvan ouders kiezen om de leerling niet te laten testen mogen na 10 dagen weer op school komen. Dag 6 t/m 10 kunnen we geen onderwijs op afstand bieden. 

Contact GGD door school voor advies (altijd door teamleider of regiodirecteur)

 • Bij een ongewoon aantal leerlingen met opvallende klachten (vanaf drie leerlingen per groep)
 • Bij een positieve test bij een leerling;
 • Bij een positieve test bij een collega;
 • Bij een positieve test bij een bezoeker;

Wanneer er sprake is van een positieve test in het huishouden van een leerling, medewerker of bezoeker wachten wij het contactonderzoek van de GGD af. Bij twijfels neemt de regiodirecteur of teamleider contact op met de GGD. 

Wij volgen te allen tijde de adviezen van de GGD en het RIVM op en informeren alle betrokken zo snel mogelijk als er sprake is van besmetting. 

Ongeoorloofd afwezig/verzuim leerlingen en leerplicht

Er zullen ook leerlingen niet naar school komen omdat zij zelf angstig zijn, of omdat de ouders zorgen hebben. Deze leerlingen zijn in deze situaties verplicht om naar school te komen. Wij vragen ouders met angst direct contact op te nemen met school. 

Als de leerling in het buitenland is geweest geldt er een quarantaine plicht van minstens 5 dagen. De leerling kan naar school na 5 dagen en een negatieve testuitslag. 

In beide gevallen is er vanuit de leerplichtwet sprake van ongeoorloofd verzuim moet de school de leerling melden bij de leerplicht en bieden we geen onderwijs op afstand. Het zorgteam altijd contact op met deze ouders om in gesprek te gaan.  

Wanneer mag personeel wel/niet komen werken?

Medewerkers mogen niet werken als er sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met klachten als een verkoudheid wordt men geacht thuis te blijven en direct te laten testen. Bij een negatieve test kan men weer naar het werk komen.  Klachten die bij het coronavirus kunnen horen zijn: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, koorts of benauwdheid.

Als een of meerdere gezinsleden in het huishouden ernstige klachten (koorts/benauwdheid) heeft dient de medewerker ook thuis te blijven, totdat het gehele gezin 24 uur klachtenvrij is. Bij corona besmetting binnen het huishouden of in de klas geldt dat men 5 dagen in quarantaine moet. Is de test negatief, dan mag de collega weer komen werken. Hij/zij moet wel de 10 opeenvolgende dagen alert blijven op klachten. 

Als een leerkracht meer dan drie dagen ziek is en er is geen zicht op structurele vervanging, dan treedt de kwaliteitskaart Onderwijs op Afstand in werking. De leerlingen blijven thuis en krijgen dan op afstand onderwijs aangeboden. Dit zal worden opgepakt in overleg met de leerkracht en intern begeleider en taken hierin kunnen worden verdeeld over de vakdocenten, onderwijsondersteuners en andere collega’s, als de groepsleerkracht niet in staat is het onderwijs vanuit huis vorm te geven. 

We streven zoveel mogelijk naar interne vervanging, zodat de leerlingen naar school kunnen komen. Het kan zijn dat een klas les krijgt van andere collega’s dan de bevoegde leerkracht. Bijvoorbeeld met inzet van onderwijsondersteuner en een logopediste. Dit is altijd onder de verantwoordelijkheid van een intern begeleider. 

Ook hebben we collega’s die tot de risicogroepen behoren. Het is aan hen de keuze of zij naar school willen komen of niet en zich hierover te melden bij de teamleider. VierTaal houdt de richtlijnen aan van het RIVM en leidinggevenden zijn hierover geïnformeerd. De collega’s die in een risicogroep behoren melden zich, bij de teamleider voor afstemming en het maken van eventuele afspraken als dat nodig is. 

Handen wassen

Handen wassen met water en zeep is een bewezen effectieve manier om besmetting te voorkomen. 

 • Alle medewerkers en externen ontsmetten hun handen bij binnenkomst bij de zuil met ontsmettingsmiddel (verplicht)
 • Alle leerlingen wassen hun handen in de klas bij binnenkomst met water en zeep. We gebruiken geen desinfecterende middelen/gels. 
 • De leerkrachten en leerlingen wassen op regelmatige basis  hun handen met water en zeep. Zij drogen hun handen met papieren handdoekjes en gooien deze direct na gebruik weg. 
 • De leerkrachten en leerlingen wassen hun handen na een toiletbezoek, na niezen/hoesten, voor het eten/drinken en na het buiten spelen.
 • Leerkrachten besteden aandacht aan een regelmatige instructie hoe je op juiste wijze je handen wast. Het goed wassen van handen duurt ongeveer 45 seconden. (zo lang als het liedje “ik zag twee beren….”)
 • Leerkrachten herhalen de instructie om in de elleboog te hoesten en niezen en wijzen de leerlingen daarop als het zich voordoet. 
 • Leerkrachten geven instructie over het vermijden van het contact met de handen met eigen ogen en mond.

Mondkapjes en handschoenen

 • Dringend advies voor het dragen van een regulier mondkapje voor alle volwassenen in de gedeelde ruimte en op de gang van de scholen en dienst. Het “kinmasker” zoals eerder uitgedeeld, is niet als voldoende effectief beoordeeld.  Dit geldt voor alle volwassenen en leerlingen groep 7-8 in de gang en algemene ruimten. In eerste instantie het verzoek aan ouders om hun kind te voorzien van een eigen mondkapje en aan het personeel om er zelf een mee te nemen. Als je zit mag de mondkap af. Een mondkapje dragen we niet als we zitten. Een faceshield dragen mag in de klas op eigen verzoek. Wees je wel extra bewust van je mondkapje als je communiceert met onze leerlingen of slechthorende collega’s.  
 • Ouders van leerlingen uit groep 7-8 vragen we vanuit een dringend advies hun kind een mondkapje te laten dragen op de gang, dit is geen verplichting. Mondkapje bij leerlinen van gr 1-2 mag gedragen worden op de gang op verzoek van ouders, maar is geen dringend verzoek vanuit school. 
 • Te allen tijde houden we 1,5 meter afstand, ook met mondkapje. 
 • Het gebruik van handschoenen is toegestaan tijdens specifieke activiteiten. Leerkrachten mogen gebruik maken van handschoenen bij handelingen waarbij er contact is met de leerling. Zoals het helpen bij het eten/drinken, verschonen of een toiletbezoek. Na de handeling worden de handschoenen weggegooid. Het dragen van handschoenen is niet verplicht.

Eten en drinken

 • De leerkrachten en leerlingen wassen hun handen bij het bereiden en het eten van fruit en brood. 
 • De leerkrachten en leerlingen mogen geen voedsel of drinken delen.
 • De leerkrachten en leerlingen nuttigen zoveel mogelijk drinken en eten waarbij geen hulp nodig is van anderen. 
 • Tijdens het eten en drinken zitten de kinderen aan hun eigen tafel.
 • Leerlingen pakken zoveel mogelijk hun eigen eten en drinken uit de tas en ruimen dit ook zelf op.
 • Na het eten en drinken reinigt de leerkracht alle tafels met een allesreiniger of schoonmaakazijn en papieren doekjes
 • Voor het gebruik van een koffie- theepunt worden de handen gewassen of gedesinfecteerd (net zoals bij het kopieerapparaat). Waar nodig richten we extra koffie- theepunten in. 

Traktaties

 • Verpakte traktaties zijn toegestaan op school. Deze worden mee naar huis gegeven om thuis te nuttigen. 
 • Kinderen mogen niet de klassen rond. 

Uitstapjes/excursies leerlingen

 • Er worden geen uitstapjes en excursies buiten school georganiseerd.  
 • Het kamp groep 8 is voor dit jaar geannuleerd. We kijken later in het schooljaar welk alternatief op school wel mogelijk is. Dit geldt ook voor het schoolreisje 1 t/m 8. 

Schoonmaak

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met handen in contact zijn, regelmatig schoonmaken. Het betreft contactpunten zoals tafels, speelgoed, handgrepen, deurklinken, toiletbrillen, Ipads en chromebooks. Dit kan met schoonmaakazijn, allesreiniger en bij devices en digibord met specifieke doekjes.

 • Om 12 uur is er een extra schoonmaakronde, waarbij specifieke aandacht voor deze oppervlakken. We reinigen onder andere met desinfecterende spray. Aan het einde van de dag doet de schoonmaak de reguliere ronde en hebben daarbij ook extra aandacht voor het desinfecteren van oppervlakken. 
 • Op school zijn voldoende handschoenen, desinfecterende spray (natuurazijn), papieren handdoekjes, desinfecterende gel en handzeep voorradig voor alle klassen en andere ruimtes. 
 • Na het eten en drinken/tijdens het buitenspelen worden tafels en andere oppervlakken gereinigd in de klas door de leerkrachten zelf. 
 • Vuilnisbakken worden op dagelijks basis geleegd
 • Met name in de kleutergroepen moet alleen noodzakelijk ontwikkelmateriaal beschikbaar zijn en wekelijks worden schoongemaakt. De rest van de materialen moet worden opgeborgen. 
 • Hoeken moeten zo worden ingericht dat deze goed schoon te maken zijn.
 • Alle collega’s desinfecteren/wassen hun handen voor het gebruik van het koffieapparaat en kopieermachine
 • Alle collega’s reinigen de WC bril na gebruik met een spray en WC papier

Looproutes

 • In de school zijn verplichte looproutes duidelijk aangegeven. Te allen tijde worden deze looproutes gehandhaafd door medewerkers en leerlingen.