Inrichting van het onderwijs

Inrichting van het onderwijs

Op de Professor Burgerschool werken wij in 3 verschillende units; onderbouw (peuters, groep 1-2), middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8).

Op de Professor Burgerschool werken wij in 3 verschillende units; onderbouw (peuters, groep 1-2), middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8).

Binnen de units staat gedeelde verantwoordelijkheid centraal waarbij de leerkrachten en onderwijsondersteuners samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan een groep leerlingen. Gedurende de dag zitten de leerlingen binnen de unit in hun eigen stamgroep en krijgen zij instructie in een niveaugroep. Behalve dat er in de stamgroep veel met en van elkaar geleerd wordt, krijgen de kinderen instructie in niveaugroep: groepjes kinderen die qua ontwikkeling op een bepaald gebied ongeveer even ver gevorderd zijn, zoals bij rekenen, spelling, begrijpend lezen en bij de peuters en kleuters de kringmomenten.

De leerlingen zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Wij activeren dit eigenaarschap doordat leerlingen weten aan welke doelen zij werken en hoe zij die doelen gaan realiseren. Onze leerlingen worden gestimuleerd en hen wordt geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen. Wij werken hierbij volgens de aanpak van Jay Marino: ‘Continuous Improvement’ (‘continu verbeteren’). Dit is een aanpak waarbij het eigenaarschap van kinderen vergroot wordt. Kenmerkend voor Continuous Improvement is de mate waarin leerlingen expliciet betrokken worden bij hun onderwijs. Samen met de leerkracht en onderwijsondersteuner werken ze aan resultaten door met elkaar een missie op te stellen, door gezamenlijke afspraken te maken en doelen te formuleren (gemeenschappelijke en individuele). Iedere leerling kan de eigen vorderingen bijhouden in een portfolio. Dit schooljaar gaan wij een start maken met een door de leerling geleid oudergesprek, zodat wij een open dialoog met kind én ouder(s) hebben over het werk op school. Op de Professor Burgerschool noemen we deze aanpak ‘Doelgericht Werken’.