Het team

Het team

Op de Professor Burgerschool werkt een professioneel team samen aan onderwijs en ondersteuning voor elke leerling. Alle medewerkers zijn nauw betrokken bij de vormgeving van het onderwijs. De Units worden aangestuurd door een of meerdere leerkrachten en de Onderbouw Unit worden tevens ondersteund door een onderwijsondersteuner.

Regio directeur

Lieke RigterL.rigter@viertaal.nl

Locatie directeur

Viola Laanv.laan@viertaal.nl

Intern Begeleider

Annemieke Dekkersa.dekkers@viertaal.nl

Intern Begeleider

Nadine Lieftingn.liefting@viertaal.nl

Naast de directe begeleiding van de leerlingen in de klas, bestaat ons team uit de volgende disciplines:

Logopedist

De logopedisten begeleiden de leerlingen op het gebied van spraak, taal en communicatie. Die begeleiding van de leerling kan bestaan uit onderzoek, groepslessen, taalkring, individuele behandelingen (vooral bij de jongste leerlingen) en begeleiding van de leerkracht bij het mondelinge taalonderwijs.

Gedragskundige

De gedragskundige ondersteunt de leerkracht bij de begeleiding van de leerlingen. Zij doet observaties, diagnostiek en ondersteunt bij behandeling of verwijzing naar externe instanties. We nemen altijd contact met ouders op als de gedragskundige ingezet wordt bij de begeleiding van de leerling.

Intern Begeleider (IB-er)

De IB-er is een leerkracht met speciale taken en is verantwoordelijk voor de bijdrage aan de beleidsvoorbereiding van het zorgbeleid, voor de uitvoering van het zorgbeleid op school, voor de begeleiding van leraren.

De IB-er is tevens aandachtsfunctionaris van de Meldcode.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het (bovenschools)zorgbeleid, voor de coördinatie van het zorgbeleid, voor het coördineren van de Commissie van Begeleiding (CvB) en het Multidisciplinair Team (MDT), voor het leveren van bijdragen aan externe samenwerking. Onze zorgcoördinator is tevens onze gedragskundige.

Schoolmaatschappelijk deskundige

De schoolmaatschappelijk deskundige (SMD) is contactpersoon voor ouders wanneer het over opvoedingsproblematiek of over specifieke problemen van de kinderen in de thuissituatie gaat. Ouders van nieuwe leerlingen worden door de SMD uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De SMD kan ook ondersteunen bij praktische zaken zoals het jeugdsport- en cultuurfonds. Het contact kan ontstaan op initiatief van de school, maar ook op initiatief van de ouders zelf.

Kinderfysiotherapie

Bij de school is ook een externe kinderfysiotherapeut betrokken. Zij behandelt leerlingen wanneer zij moeite hebben met grof-motorische handelingen zoals rennen, springen, klimmen en klauteren. Ook problemen in de fijn-motorische vaardigheden zoals schrijven kunnen door haar begeleid worden. Het initiatief om een leerling aan te melden voor kinderfysiotherapie kan zowel vanuit ouders als school komen. Uiteraard gebeurt dit altijd in samenspraak; zowel de leerkracht als de ouders moeten achter het starten van de fysiotherapie staan. Het onderzoek en de behandelingen vinden plaats onder schooltijd. De fysiotherapeut declareert de behandelingen bij de zorgverzekeraar.

Jeugdarts

De school maakt gebruik van de schoolarts van de GGD. De schoolarts verzorgt de kennismakingsonderzoeken op medisch gebied, de periodieke onderzoeken en het eindonderzoek van de schoolverlaters. Bij deze onderzoeken worden ouders uitgenodigd om eventuele (medische) vragen te beantwoorden. De schoolarts ondersteunt en adviseert het MDT en is betrokken bij verwijstrajecten naar andere zorginstellingen. Ouders zijn te allen tijde op de hoogte als een kind gezien wordt door de jeugdarts of als de jeugdarts betrokken wordt.

Locatie directeur

De Professor Burgerschool heeft een locatie directeur. De locatie directeur stuurt op locatie de medewerkers integraal aan en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbeleid en voor het bereiken van de onderwijsdoelen. 

Regiodirecteur

De directeur van de Professor Burgerschool is tevens directeur van de Alexander Roozendaalschool (onderwijs aan leerlingen met een Taal Ontwikkelings Stoornis) en van de ambulante dienst van beide scholen. De directeur is eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige processen en ondersteuningsstructuur op de scholen. Samen met de teamleiders (MT) en de leden van het onderwijs- en zorgteam (teamleiders, zorgcoördinatoren, coördinator logopedie en intern begeleiders) stelt de directeur de beleidsplannen voor het onderwijs op, o.a. in een jaarplan. Hierin is te lezen hoe de school het onderwijs organiseert, wat de inhoud is, hoe de zorg voor de leerlingen is ingericht en aan welke ontwikkeldoelen er jaarlijks wordt gewerkt.