Zorg in de school

Elke school voor speciaal onderwijs heeft een Multidisciplinair Team (MDT), dat onder verantwoordelijkheid van de directie werkt en dat de (onderwijs)ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend volgt. Het MDT is een commissie waarin meerdere disciplines vertegenwoordigd zijn en die binnen VierTaal adviserend en besluitvormend werkt.

Het team bestaat uit een voorzitter, een gedragskundige/zorgcoördinator, een jeugdarts, een intern begeleider en een maatschappelijk deskundige. Op afroep sluit een logopedist of een externe deskundige aan. Het MDT werkt volgens de cyclus van Handelingsgericht Werken (HGW). Deze werkwijze gaat uit van de wisselwerking tussen kind, gezin en school. Derhalve worden ouders altijd uitgenodigd bij of geïnformeerd over het MDT. Gezamenlijk wordt inzicht verkregen in wat goed gaat en wat beter kan, op school en thuis. Aan de hand van deze vragen en antwoorden wordt in kaart gebracht welke onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften er zijn. Zo nodig kan er besloten worden tot een (zorg)verwijzing.

Als het gaat om de zorg voor uw kind, proberen we zo dicht mogelijk bij het kind te blijven. We werken vanuit de basis in de klas, waarbij de leerkracht direct betrokken is. De leerkracht informeert u over de ontwikkeling van uw kind. Wanneer uw kind meer dan de basis nodig heeft krijgt uw kind extra aanbod in de klas. Indien blijkt dat het extra aanbod onvoldoende toereikend is, kan een leerlingbespreking plaatsvinden op school. Hierover wordt u als ouder altijd geïnformeerd. Mocht blijken dat het wenselijk is dat de gedragsdeskundige en intern begeleider meekijken en meedenken, dan zal er een klein MDO (Multidisciplinair Overleg) georganiseerd worden. Indien blijkt dat er binnen het huidige aanbod in de school niet in de onderwijsbehoeften van uw kind kan worden voorzien, dan kan er samen met u worden besloten tot verwijzing voor externe zorg. Dit wordt besproken in het groot MDO. 

De handelingsgerichte werkwijze, zoals hierboven beschreven, hebben we in een grafiek uiteengezet.

Meldcode

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij conform de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van VierTaal.

Lees meer

Logopedie

Door de intensieve samenwerking tussen de logopedist en de leerkracht wordt de logopedie geïntegreerd in het onderwijs. De logopedist ondersteunt het taalaanbod in de klas, maar behandelt ook leerlingen individueel of in kleine groepjes.

Lees meer

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd of afwijkend verlopen. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, het zenuwstelsel, het bewegingsapparaat of een gebrek aan motorische ervaring.

Lees meer