Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

De school heeft een schoolstandaard die voor ouders terug te vinden is in het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarmee beschrijven we naar welke nieveaus we met ons onderwijs toewerken.

Voor alle leerlingen wordt aan de hand van de schoolstandaard een verwachte uitstroombestemming in groep 8 bepaald en wordt er onderwijs aangeboden in de bijpassende leerroute. Eén keer per schooljaar, wordt bekeken of de leerling nog in de juiste leerroute zit en wordt indien nodig de uitstroombestemming bijgesteld. Het streven is om ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en een zo hoog mogelijk uitstroomniveau te behalen op de verschillende leerdomeinen.

Om de uiteenlopende werkzaamheden op elkaar af te stemmen en optimale kwaliteit

te bieden aan de individuele leerling, wordt er gewerkt met een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling (OPP). Hierin speelt de leerkracht van de stamgroep een centrale rol, maar ook andere professionals beschrijven wat zij willen bereiken met een leerling. Deze doelen worden in het OPP genoteerd en geëvalueerd en met ouders besproken. Het OPP is tevens het instrument waarin de professionals op onze school hun werkzaamheden verantwoorden en bijstellen, om de ontwikkeling van de individuele leerling te optimaliseren.

Het OPP wordt een keer per jaar geschreven en twee keer per jaar geëvalueerd in de multidisciplinaire OPP-bespreking (leerlingbespreking). In deze bespreking staan de vorderingen van de leerling en het handelen van de leerkracht centraal, de verwachte uitstroombestemming na groep 8 en worden de uiteenlopende werkzaamheden van de diverse professionals op elkaar afgestemd. Met behulp van het OPP wordt gestreefd naar:

  • goed zicht op vorderingen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling;
  • goed zicht op de resultaten die de leerkracht met zijn of haar leerlingen bereikt;
  • bieden van betere kwaliteit door meer verantwoording;
  • systematische controle op werkafspraken;
  • afstemming tussen diverse medewerkers;
  • afstemming met ouders en instellingen.

Wij nemen twee keer per jaar CITO-toetsen 3.0 af bij de leerlingen, om hun vorderingen met methode onafhankelijke toetsen te kunnen meten en vergelijken deze ook met andere scholen in het land. Daarnaast toetsen wij onze leerlingen tussentijds met toetsen die bij de methodes horen om met grote regelmaat na te kunnen gaan of alle leerlingen de lesstof beheersen.