Speerpunten en ontwikkeling

Speerpunten en ontwikkeling

In onze visie staan de volgende speerpunten die beschrijven wat wij belangrijk vinden:
communicatie en passend taalaanbod, eigenaarschap, toekomstgericht onderwijs en
talentontwikkeling

Een uitgebreide omschrijving van deze speerpunten is terug te lezen bij de missie en visie van de school.

We doen al veel dingen goed, maar op dit moment maken wij als school een effectieve professionaliseringsslag op de onderstaande onderdelen.

Professionalisering is in het onderwijs van groot belang en ons motto is dan ook ‘Elke dag een beetje beter!’

‘Gedeelde verantwoordelijkheid binnen het Unitonderwijs’

De leerkracht wordt meer begeleider en coach in de stamgroep. “Mijn” klas maakt plaats voor “onze” leerlingen en de verantwoordelijkheid voor deze leerlingen wordt gedeeld. Door te werken in units maken wij gebruik van elkaars kwaliteiten, ‘meerdere ogen’ volgen dagelijks de ontwikkeling van de leerlingen en door van

en met elkaar te leren kunnen teamleden en leerlingen met verschillende talenten en eigenschappen elkaar ontmoeten en samen werken.

‘Eigenaarschap’ 

Door het lesgeven, het tussen- en het einddoel én het leren duidelijk 

visueel te maken, is de kans groter dat de leerlingen hun prestaties verbeteren. Leerlingen weten zo beter waar ze goed in zijn, wat ze nog moeten leren en worden eigenaar van hun eigen leerproces. 

’21e eeuws leren en toekomstgericht onderwijs’

Ons onderwijs moet onze leerlingen voorbereiden op de toekomst. Binnen de school werken we aan vaardigheden die daar belangrijk voor zijn. Kritisch denken, reflecteren en problemen oplossen zijn hier

voorbeelden van. Ook willen we de digitale vaardigheden verbeteren middels een nieuwe leerlijn digitale geletterdheid. We zetten voor het oefenen van deze vaardigheden onder andere steeds meer devices in zoals chromebooks, ipads en robots.

‘Professionele cultuur’

Vanuit een hoge motivatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid werken alle collega’s van de Professor Burgerschool op een professionele manier samen. Er is aandacht voor “samen werken, samen leren” door met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs, de resultaten en elkaar ook te observeren. We geloven dat we veel van elkaar kunnen leren en dat iedereen kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft.

‘Ouderbetrokkenheid’

Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Wij werken graag samen op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wij richten ons op het uitwerken van de principes van ouderbetrokkenheid 3.0 (de Vries) in de school, waarbij we zoveel mogelijk samenwerken op maat en gericht op het onderwijs van het kind. We voeren hiervoor startgesprekken, maken met ouders een communicatieplan op maat en starten het jaar met een nieuwjaarsreceptie waar de ontmoeting tussen ouders centraal staat.